Kupní smlouva

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Body & Care Clinic s.r.o., IČ 028 84 623, se sídlem V Pořadí 381, 252 26 Třebotov, zapsané v  obchodním  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 224910 (dále jen Prodávající ) uzavíraná distančním způsobem prostřednictvím  on-line  webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.obchodbodycare.com

 1. VZNIK, OBSAH A PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY
 1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká právní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím. Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) ve znění platném ke dni uzavření kupní smlouvy. VOP jsou platné pro všechny kupní smlouvy týkající se nákupu jakéhokoli níže uvedeného předmětu koupě uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy distančním způsobem dle §1824 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související právní vztahy.
 3. Kupní smlouva může být uzavřena ve sjednaném rozsahu s fyzickou nebo právnickou osobou vlastnící platné živnostenské oprávnění k živnosti kosmetické služby a která je registrována jako spolehlivý daňový subjekt a má řádně registrované IČO správcem daně, a kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen Kupující).
 4. Předmětem kupní smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu předmět koupě, spočívající v kosmetických produktech a závazek Kupujícího předmět smlouvy odebrat ve sjednaném termínu a řádně zaplatit kupní cenu.
 5. Kosmetickými produkty se pro účely kupní smlouvy rozumí produkty dle aktuální nabídky uveřejněné na webu www.obchodbodycare.com
 6. Kupní smlouvu může Kupující uzavřít v ústní formě osobně v provozovně Prodávajícího. V písemné formě dle §1824 zákona prostřednictvím komunikační techniky (distančním způsobem).
 7. K uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím distančním způsobem dochází na internetové adrese Prodávajícího www.obchodbodycare.com, a to prostřednictvím webového rozhraní virtuální asistentky (dále  jen „webové  rozhraní virtuální asistentky) okamžikem doručení akceptace řádně vyplněné závazné objednávky Kupujícího na jím zadanou @ adresu Prodávajícího. Na závaznost objednávky je Kupující upozorněn před potvrzením volby závazného objednání. Kupující potvrzením volby závazného objednání současně potvrzuje, že se před odesláním závazné objednávky seznámil, resp. měl možnost seznámit s VOP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 8. Podstatné náležitosti kupní smlouvy jsou zaznamenány v objednávce, kterou si Kupující může z webového rozhraní vytisknout nebo uschovat v úložišti pro svou další potřebu. VOP si Kupující může z webového rozhraní vytisknout nebo uschovat v jím určeném úložišti.
 9. Kupujícímu je umožněno se seznámit s úplným zněním VOP před uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce v čitelné podobě s možností tisku. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny a uzavírány v českém  jazyce.
 10. Pro kupní smlouvu je závazné znění VOP platné v době jejího uzavření. VOP má právo Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Na změnu VOP Prodávající upozorní Kupujícího vhodným způsobem v dostatečném časovém předstihu před jejich změnou, nejméně však 14 dnů před jejich účinností, na svých internetových stránkách.
 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY DISTANČNÍM ZPŮSOBEM
 1. Webové rozhraní  virtuální asistentky obsahuje aktuální seznam produktů aktuálně poskytovaných Prodávajícím a aktuální znění VOP.
 2. Ceny nabízených kosmetických produktů jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
 3. Nabídka rozsahu kosmetických produktů ceny jednotlivých produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní virtuální asistentky. Veškeré nabídky umístěné ve webovém rozhraní virtuální asistentky jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, zejména v tom případě, pokud Kupující není podnikající osobou v živnosti kosmetických služeb a není držitelem platného živnostenského oprávnění a IČ.
 4. Pro závazné objednání kosmetických produktů vyplní Kupující objednávkový formulář  ve webovém rozhraní virtuální asistentky. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží a jeho ceně. Objednávané produkty „vloží“ Kupující do elektronického  nákupního košíku webového rozhraní  virtuální asistentky – dále společně jen jako  „objednávka“.
 5. Před odesláním závazné objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující  vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat  a opravovat chyby vzniklé při  zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit a dokončit  objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné a závazné ze strany Kupujícího. Prodávající potvrdí objednávku Kupujícímu neprodleně po jejím obdržení elektronickou poštou, a to na adresu elektronické  pošty  Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v  objednávce (dále jen  „elektronická adresa Kupujícího“). Potvrzení o obdržení objednávky není akceptací objednávky.
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše kupní ceny)  požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení  objednávky (například  písemně či telefonicky).
 7. V akceptaci Prodávající potvrdí rozsah objednávky, cenu a termín, případně jiný předmět plnění. Akceptace bude zaslána Kupujícímu na elektronickou adresu nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky na @ adresu, případně sms zprávou na mobilní telefon, který zadal Kupující v objednávce pro komunikaci s Prodávajícím.
 8. V případě, že Prodávající neakceptuje objednávku Kupujícího, zašle Kupujícímu protinávrh změn a k uzavření kupní smlouvy ve znění objednávky Kupujícího nedošlo. Protinávrh zaslaný Prodávajícím Kupujícímu je novým návrhem. K uzavření kupní smlouvy ve znění protinávrhu Prodávajícího dojde pouze pokud Kupující učiní výslovné přijetí takového návrhu (akceptaci) elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Prodávajícího nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení protinávrhu Prodávajícího.
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Prodávající používá pro komunikaci s Kupujícím veřejnou komunikační službu v cenách, jež nejsou vyšší, než běžné ceny hovoru. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 1. UŽIVATELSKÝ  ÚČET
 1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého
 2. uživatelského rozhraní.  Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět  objednávání kosmetických produktů (dále jen „uživatelský účet“).
 3. Při registraci na webové stránce a při objednávání produktů je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je  zabezpečen uživatelským jménem  a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a  bere     na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za  porušení této povinnosti ze  strany Kupujícího.
 5. Prodávající může jednostranně zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než  6 měsíců neaktivuje, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy  (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř.  nutnou  údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích  osob.
 1. KUPNÍ CENA, SPLATNOST A PLATEBNÍ  PODMÍNKY

4.1.      Závazek úhrady kupní ceny vzniká Kupujícímu uzavřením kupní smlouvy (doručením akceptace Kupujícímu). Kupní cena je u bezhotovostní platby splatná do  čtyř dnů od uzavření kupní                smlouvy a závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího: č. účtu 357 217 9329 / 0800.  Kupující je povinen při úhradě                            kupní ceny  uvést přidělený variabilní symbol platby.

4.2.     Prodávající je povinen vystavit Kupujícímu daňový doklad. Daňový doklad vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.3.     Dodací a platební podmínky pro Českou a Slovenskou republiku jsou upraveny ve zvláštním dokumentu přístupném     na www.obchodbodycare.com.

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY PŘEDMĚTU SMLOUVY, REKLAMACE , VÝMĚNA
 1.  Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že předmět smlouvy je ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti Prodávajícím popisované, nebo na základě jí prováděné reklamy očekávané, obvyklé, je v deklarovaném množství, míře nebo technických parametrech uváděných výrobcem nebo Prodávajícím.
 2.  Pokud není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 5.1 těchto VOP, platí, že zboží má vady.
 3. Prodávající poskytuje záruku za jakost v délce 6 měsíců, a to pro veškeré zboží, na kterém není vyznačen údaj o minimální trvanlivosti nebo doporučeném datu spotřeby nebo uvádí takový údaj lhůtu delší než 6 měsíců od předání zboží. V případě předmětu kupní smlouvy, u něhož je minimální trvanlivost nebo doporučená doba spotřeby kratší než 6 měsíců, platí záruka pouze do doby uplynutí takto vyznačené lhůty.

Kupující je povinen zjištěné vady písemně vytknout (reklamovat) a nároky z nich uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění tj. včas, v souladu s platnou právní úpravou a doručením  reklamovaného zboží Prodávajícímu. Současně Prodávající uvede, jaké právo z odpovědnosti za vady dle ust. § 2106 nebo § 2107 Občanského zákoníku uplatňuje. Právo na odstoupení od smlouvy nemá Kupující v případě stanoveném v §2110 Občanského zákoníku.

Prodávající zašle Kupujícímu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží potvrzení elektronickou poštou. Reklamaci je povinen vyřídit do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží a nejpozději v této lhůtě zaslat Kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty vyrozumění, jak byla reklamace vyřízena.

5.5    Pokud Kupující v rámci uplatnění práv za vady odstoupí od smlouvy, je povinen Prodávající vrátit zboží včetně originálních obalů a případných dárků, které byly k objednávce přiloženy.

5.6.    V případě platného odstoupení od smlouvy Kupující vrátí Prodávajícímu kupní cenu nebo její poměrnou část nejpozději do 30 dnů od doručení vráceného zboží.

5.7.    V ostatním se práva a povinnosti stran ohledně odpovědnosti za vady řídí ustanoveními § 2099-2117  Občanského zákoníku.

 1.   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DORUČOVÁNÍ NA ELEKTRONICKOU ADRESU

Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen  nařízení GDPR) související se zpracováním osobních údajů pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího, plní Prodávající prostřednictvím samostatného dokumentu: Zásady ochrany osobních údajů. Prodávající může doručovat na elektronickou adresu Prodávajícího v souladu se svým oprávněným osobním zájmem.

 1.     DALŠÍ  PRÁVA A  POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.     Kupující  bere na vědomí, že  programové vybavení a další součásti  tvořící webové rozhraní obchodu

virtuální asistentky (včetně ilustračních fotografií) jsou chráněny autorským právem. Kupující  se zavazuje,  že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo  třetím  osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně  užít programové vybavení  nebo další součásti tvořící  webové rozhraní virtuální asistentky.

7.2.    Kupující  není oprávněn při  využívání webového rozhraní virtuální asistentky  používat mechanismy, programové vybavení  nebo jiné postupy,  které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní, jeho funkci, či autorská práva Prodávajícího. Webové rozhraní virtuální asistentky je možné užívat jen v rozsahu,  který není na  úkor práv ostatních klientů Prodávajícího  a který je v souladu s jeho  určením.

7.3.    Kupující  bere na vědomí, že  Prodávající nenese odpovědnost za chyby  vzniklé v důsledku zásahů třetích osob  do webové stránky  nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich  určením.

7.4.    Jakékoli postoupení finančních závazků z kupní smlouvy vyžaduje předchozí písemný souhlas druhé smluvní strany.

7.5.    Kde se v kupní smlouvě nebo VOP hovoří o zákoně, rozumí se jím zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.6.    VOP jsou součástí kupních smluv uzavřených s účinností ke dni 1.3.2021 a později. Kupující se s nimi seznámil před uzavření kupní smlouvy a závaznou objednávkou s nimi vyjádřil bezpodmínečný souhlas a souhlas s právy a povinnostmi, z nich pro Kupujícího vyplývajícími.

7.7.     Kupující nabývá zboží zaplacením plné kupní ceny zboží. Do zaplacení plné kupní ceny zboží je toto zuboží majetkem Prodávajícího.

7.8.    Řešení stížností Kupujícího je zajištěno prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Prodávající o vyřízené stížnosti informuje Kupujícího na jeho elektronické adrese.

 1.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1.     Kupní smlouva je archivována Prodávající v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

8.2.    Odesláním závazné objednávky resp. uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje Kupující souhlas s těmito VOP a to, že měl před uzavřením smlouvy možnost se s těmito podmínkami seznámit a je s nimi srozuměn.

8.3.    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, případně je tento k dispozici Kupujícímu ke stažení na webových stránkách Prodávajícího.

8.4.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neúčinné, nebo pozbylo platnost, použije se takové ustanovení, jehož smysl se původnímu ustanovení nejvíce přibližuje.

V Praze dne 1.3.2021

Body & Care Clinic s.r.o. Alena Jírů, jednatelka

Navigation
Close

Můj košík

Recently Viewed

Close
Close

Close

Kategorie